Det är på vägen över bron, inte vid dess fäste som paradoxerna möts och dialogen börjar /Siv Arb
Kontakta oss      

SeK - Samarbete eller Konflikt

om konsten att omvandla intressemotsättningar till samarbete
och skapa långvariga relationer

För att nå målet, det kan vara såväl produktion av bra sjukvård som av skogmaskiner, krävs idag en god samarbetsförmåga.  Eftersom vi är skolade i ett konkurrenstänkande, ett slags vinna-förlora, istället för ett vinna –vinna koncept så behöver vi tänka om.

Forskning har visat att IQ och tekniskt expertkunnande inte räcker för att förklara skillnaden i prestation mellan utomordentliga och medelmåttiga medarbetare. I sin bok ”Good To Great”  beskriver Jim Collins hur hans forskningsteam utvärderat mer än 1400 företag för att identifiera vilka som har blivit ”great”. Trots att teamet undvek att fokusera på ledaren, framkom det att två faktorer hos ledaren var avgörande för framgången. Ledarens självkänsla – att inte vara försvarsinriktad och dennes fokus på långsiktig framgång.

Att skapa ett klimat av hög tillit och förtroendefullt samarbete såväl internt som externt framstår allt mer   
som en av framtidens framgångsfaktorer. Detta faktum
har väckt intresse hos många ledare inom affärslivet som insett sambandet mellan tillit och resultat på sista raden. Forskare har kommit fram till att företag med hög nivå av tillit presterar märkbart bättre än företag med låg nivå av tillit.
 

SeK - Samarbete eller Konflikt är en tredagars utbildning där 80 % av den process- och upplevelsebaserade kursen är inriktad på personlig utveckling som leder till ökad självinsikt och därmed en bättre självkänsla och välfungerande relationer. För att utveckla detta använder vi Elias Porters, Strength Deployment Inventory, ett självskattningsinstrument som visar vilka drivkrafter som finns bakom såväl mitt eget som andras beteenden. Det innebär att synliggöra en individs/arbetsgrupps styrkor men även att se vad som händer när en individ/grupp hamnar i konflikt. Boken Förtroendefullt Samarbete utgiven av Studentlitteratur ingår i kursen, likaså metoden Nonviolent communication/Giraffspråket, som fokuserar på känslorna bakom ett "jagbudskap". Metoden Intressebaserad problemlösningsmodell utgör resterande 20 % av innehållet och här får deltagarna träna sig i att förhandla, med fokus på både egna och andras behov/intressen. Denna metod är även känd som Harvardmetoden och finns beskriven i boken "Getting to Yes" av Uri, Fisher och Patton.

Syfte & Mål 
                                           
Programmet ger bland annat:

Ökad förmåga att förstå dynamiken i intresse- och konfliktmotsättningar
Ökad förmåga och trygghet i att bemöta och hantera konflikt- och förhandlingssituationer
Ökad insikt om egna attityder och beteenden i pressade situationer
Ökad insikt och förståelse kring hur man skapar långvariga, tillitsfulla relationer och ett effektivt samarbetsklimat

Programmet är anpassat för såväl arbetsgivar- som arbetstagarrepresentanter och fullt tillämpbart inom privat och offentlig sektor

Målgrupp

En kurs för alla som har en roll där olika intressen kan skapa motsättningar. Du kan delta i kursen på egen hand eller tillsammans med dina kollegor. Kursen kan med fördel genomföras internt i din organisation som en utbildning i både teamutveckling och problemlösning.

Upplägg

Kursen omfattar tre dagar. Vi börjar med grunderna i de båda metoderna för att sedan bygga på och gå vidare steg för steg genom förståelse och nyvunna färdigheter. Kursen utnyttjas effektivt eftersom vi arbetar även på kvällarna men viss tid för reflektion kommer att finnas.

Tid 2017

Handledare och Kursgård

Vecka 41: 11 - 13 oktober Birgitta Bernhardsson och Anders Björnsson
Frötuna Gård utanför Uppsala
 
.

Handledare

Birgitta Bernhardsson, AmoGraVis AB

Kostnader

Kursavgift: 14 600 kronor exkl moms. Internatkostnad tillkommer med 6300 kronor exklusive moms.


Välkomna med anmälan till Birgitta Bernhardsson: 070–31 33 477

Reflektioner från deltagar
e

”Aldrig kunde jag tro att öppenhet skulle skapa en sådan tillit. Trots att jag förhandlar runt om i världen, var detta en ny insikt”.

”Trots att ni aldrig sagt att det är en tävling, så slår tävlingsinstinkten till. En nyttig lärdom som jag aldrig kommer att glömma”.

 
AmoGraVis, November 2010, e-mail e-post