Det är på vägen över bron, inte vid dess fäste som paradoxerna möts och dialogen börjar /Siv Arb
Kontakta oss      

THE - The Human Element
- den naturliga inledningen eller fortsättningen på UGLPersonlig utveckling:
I programmet utgår vi ifrån en helhetssyn på människor, där grunden är hur vi fungerar och vad som påverkar våra relationer och vårt samarbete.

Syfte och Mål
- Förståelse för hur dina beteenden, dina känslor och din tankar påverkar dina möjligheter till goda arbetsprestationer.
- Förståelse för hur du påverkar andra i din omgivning och hur du påverkas av andra.
- Ökad insikt om dig själv och ökad självkänsla vilket förbättrar din samarbetsförmåga och leder till att du kan utnyttja din fulla potential.

Arbetssätt
Seminariet är baserat på deltagarnas egna upplevelser, reaktioner och erfarenheter. Vi varvar teori med övningar, självskattningsinstrument, feedback och reflektion. Vi arbetar även delar av kvällarna.

Målgrupp
Den som vill öka sin personliga kompetens och självinsikt, skaffa sig möjlighet till förbättrade relationer och en djupare förståelse för människors och gruppers utveckling. Deltagarantalet är max 12 personer.

Kurser under 2016
AmoGraVis AB erbjuder möjligheten att ta del av THE.


Vecka 37: 10 - 15 september Björkliden/Abisko

Plats
Vecka 37:Björkliden

Handledare
Vecka 37: Birgitta Bernhardsson AmoGraVis AB och Björn Jungeröd, B&Y Konsult AB.
alla är erfarna och licensierade av Bcon WSA International, INC i USA.

Kostnader
Kursavgift: 19800 kronor. Internatkostnad 8500 kronor. Samtliga priser är exklusive moms.


Varmt välkomna med anmälan via e-mail. birgitta@amogravis.se
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Innehåll i THE

Eftersom en arbetsgrupp består av ett antal individer börjar vi arbetet med att fokusera på oss som individer - våra beteenden, underliggande känslor och våra automatiska tankar. Vi arbetar vidare med att utforska våra relationer till andra människor. Det är inte i form av terapi utan ett eget utforskande, där var och en delar med sig av vad de själva vill.

Trots att organisationer består av människor så framställs de ofta som abstrakta och opersonliga strukturer. Faktorer som självkänsla, öppenhet och ansvarstagande fokuseras mer sällan än t.ex. införandet av en ny teknik. Ändå är det människorna och deras handlingar inne i organisationen som avgör hur den fungerar. Hur arbetsgruppen fungerar påverkar i sin tur såväl de enskilda individernas livskvalitet som verksamhetens effektivitet.

Utifrån behov och personlig läggning värderar och upplever människor en och samma arbetssituation på olika sätt. Upplevelsen kan vara kopplad till faktiska förhållanden, men kan också vara färgad av tidigare erfarenheter i livet som vi är omedvetna om. Vi riskerar att fastna i vissa beteenden och tankemönster, som gör att vi förminskar oss själva, vi bidrar till maktkamper eller känner oss som "offer". Vi tappar bort orsaken till våra eventuella problem och därmed möjligheten att påverka och förändra dem. Detta gör det emellanåt svårt att samarbeta.

The Human Element (förkortat THE) skapar förutsättningar för ökad effektivietet och motivation hos individer, grupper och organisationer.

THE utvecklas av Will Schutz och är en fördjupning av hans välkända FIRO-teori för mellanmänskligt beteende. Will Schutz var filosofie doktor och vetenskaplig forskare. Han var också en mycket erfaren konsult i individ-, grupp- och ledarutveckling i organisationer som t.ex. NASA, Rank Xerox, Hewlett Packard och Coca-Cola. Will Schutz gav ut ett flertal böcker, senast utgiven är "Den goda organisationen" (Natur och Kultur).

The Human Element utgår från en helhetssyn på människor, där grunden är hur du och jag fungerar, vad som påverkar våra relationer och vårt samarbete:

Att förstå hur mina beteenden, känslor och mina tankar påverkar mina möjligheter till goda arbetsprestationer.
 
Att förstå hur jag påverkar dig och hur du påverkas av mig. Uttrycket " Om jag inte tycker om mig själv i ditt sällskap, tycker jag inte om dig" är väl värd att undersökas.
Genom att öka min självinsikt och förstå vad som blockerar mig, jag kan öka min handlingskraft och bli effektivare.
 
Ökad kännedom om mig själv och ökad självkänsla möjliggör öppenhet och ansvarstagande i organisationen - rädsla, stelbenthet och ineffektivitet minskar.
 


The Human Element med utgångspunkter för ledarutveckling

Det personliga ledarskapet

Basen i det goda ledarskapet är förmågan att använda sig själv i samspel med andra. Avgörande är att på ett trovärdigt och ett förtroendefullt sätt möta medarbetarnas behov av ledning. Självinsikt, lyhördhet, integritet och civilkurage, det man idag brukar benämna som det inre ledarskapet, är områden som bör vara föremål för reflektion och träning.

Personligt engagemang är själva kärnan

Ett framgångsrikt ledarskap och förändringsarbete byggs runt ett genuint engagemang.  I detta ingår en förståelse för vad som gör utmaningar stimulerande för medarbetarna och en lyhördhet för den osäkerhet och oro som ger upphov till uppgivenhet och frustration. 

Vägen till ledarskap i förändring går via den egna viljan och förmågan att lära och utvecklas.  De som leder utvecklingsarbeten lyckas bäst om de har en god självinsikt och därmed också förstår andras behov och reaktioner.  Flexibilitet och krea­tivitet är andra värdefulla kvaliteter – handlingskraft och mod ytterligare ett par.

Ledarskap med hjälp av lagspel och lärande

Idag måste verksamhet och utvecklingsarbete bedrivas som ett lagspel.  Utgångs­punkten är de specifika förutsättningar som råder för verksamheten.  Samverkan mot gemensamma mål och utmaningar ersätter ensidig styrning.

Traditionella sätt att leda, främst genom strategier och planering tonas ned.  Istället lyfts systematiskt lärande, gemensam problemlösning och ansvarstagande fram.  På så sätt skapas förutsättningar för engagemang och effektivitet.

Delaktighet och ett öppet klimat möjliggör ansvarstagande

Våra erfarenheter visar att effektiviteten ökar markant när ledarna får hjälp med att utveckla och förstärka förmågan att stödja andra, att skapa delaktighet och att främja ett öppet klimat.  Medarbetarna stimuleras att aktivt medverka och ta ansvar. Ledarens roll och insatser blir centrala för det egna och andras lärande med engagemang och entusiasm som viktiga ingredienser i arbetet.

  

Reflektioner från deltagare

”Bra med en hel sammanhängande vecka. Bra att man ej kan smita iväg för sig själv på kvällstid (kvällsarbete). Övningarna skapade trygghet som gjorde att man vågade säga saker från djupet av sitt hjärta. Det gick inte att ljuga för det märktes med en gång. Känner mig stärkt, jag är värd något, jag kan synas. Jag kan ge något till andra, känns underbart. Känner mig glad, lugn och full av liv! Fantastiskt.”
Kerstin

”För mig som varit långtidssjukskriven var veckan mycket tuff men den gav mig mycket. Min självkänsla har stärkts efter kursen och jag har lättare att ta kontakt och prata med folk. Hur de andra uppfattade mig som person, den positiva bild de hade av mig har hjälpt mig att få en klarare självbild. Uttrycket att ärlighet varar längst är inte längre bara ord för mig, jag inser att det är väldigt viktigt att vara ärlig och då inte bara mot andra utan i allra högsta grad mot sig själv.”
Roger

”Jag tycker att det har varit en mycket givande vecka för mig som person. Många tankar om min egen utveckling har jag med mig hem. Gruppen har fungerat bra – alla har delat med sig och bidragit. Du Birgitta är en mycket skicklig kursledare med både en hög professionalitet och entusiasm. Stället är underbart – god mat och fin atmosfär.”
Britt-MarieFör mer information kontakta:
Birgitta Bernhardsson, leg psykolog och utbildad Human Element handledare av Bcon WSA International, INC i USA
birgitta@amogravis.se
Telefon: 070 - 31 33 477
e-mail: birgitta@amogravis.se

 

 

AmoGraVis, November 2010, e-mail e-post